1. Jako Wspólnota poszukujemy woli Bożej, co do wyboru Odpowiedzialnego Wspólnoty – czego chce dla nas Pan Bóg; nie kierujemy się własnymi upodobaniami, co do kandydata na Odpowiedzialnego; Całość wyborów (a w szczególności czas głosowania) winna być zanurzona w modlitwie Wspólnoty;

 2. Należy przesłać do Wspólnoty niniejsze zasady wyborów, Regułę Wspólnoty i „miniregułę”; odczytać je na grupach dzielenia;

 3. Poniższą procedurę wyborczą, przeprowadza 1 lub 2 członków Wspólnoty nie wchodzących w skład Grona Odpowiedzialnych; Rada Wspólnoty dokonuje wyboru 1(2) ww. osób oraz 2 członków komisji skrutacyjnej;

 4. Ogłoszenia, co do wyborów będą po spotkaniach modlitewnych (pierwsze 7.01.19 r.);

 5. Zgłaszać kandydatów może każdy członek Wspólnoty (ten kto podjął Przymierze);

 1. Kandydatem mogą być osoby z Grona Odpowiedzialnych Wspólnoty;

 2. Zgłoszenie kandydatów odbędzie się w poniedziałek 14.01.19 r. – poprzez zebranie kartek z nazwiskami kandydatów; Każdy członek Wspólnoty może wskazać więcej niż jednego kandydata;

 3. Zgłoszony kandydat o swojej decyzji, co do kandydowania (tj. o wyrażeniu lub o nie wyrażeniu zgody na kandydowanie) winien poinformować Kapelana Wspólnoty do 18.01.19.

 4. Kapelan Wspólnoty zatwierdza zgłoszonych kandydatów po tym jak wyrazili zgodę na kandydowanie, a przed ogłoszeniem Wspólnocie kto będzie kandydatem w wyborach.

 5. Dnia 21.01.19., po spotkaniu modlitewnym ogłasza się kto kandyduje w wyborach (jako zgłoszony kandydat, który wyraził zgodę na kandydowanie i został zatwierdzony przez Kapelana)

 6. Wybory odbędą się w Niedzielę 27.01.19 r., godzina 17ta.

 7. W dniu wyborów, przed rozpoczęciem głosowania, odczytuje się Regułę Wspólnoty;

 8. Glosować może członek Wspólnoty oraz Kapelan Wspólnoty;

 9. Glosowanie jest tajne;

 10. Przewodniczącym komisji skrutacyjnej jest Kapelan Wspólnoty, który ogłasza wynik wyborów, ale nie podaje danych liczbowych głosowania, to jest nie podaje ile głosów, na którego kandydata oddano, a podaje wyłącznie: kto przeszedł do kolejnej tury, (a w ostatnim głosowaniu – kto ostatecznie został wybrany Odpowiedzialnym Wspólnoty); Członkowie komisji skrutacyjnej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy ww. danych liczbowych;

 11. Po wyborach Kapelan Wspólnoty prowadzi modlitwę o charyzmat do posługi dla Odpowiedzialnego Wspólnoty i udziela mu błogosławieństwa.

 12. Wybory odbywają się, co dwa lata – kolejne wybory w styczniu 2021 r.

Wybory:

 1. Odpowiedzialnym wspólnoty jest wybrany ten, kto uzyska ponad połowę oddanych głosów (pierwsze głosowanie)

 1. jeśli żaden z kandydatów nie uzyska takiej większości Odpowiedzialny jest wybierany w ponownym głosowaniu, które odbywa się nad kandydaturami dwóch osób, które uzyskały największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu (drugie głosowanie)

 2. jeżeli w pierwszym głosowaniu nie udało się wyłonić dwóch kandydatów z największą ilością głosów, to przeprowadza się głosowania dodatkowe celem wyłonienia tych dwóch osób:

– W przypadku gdy największą – tą samą ilość głosów – uzyskały więcej niż dwie osoby – głosowanie ponawia się tylko pomiędzy tymi osobami wg ww. zasad celem wyłonienia dwóch z największą ilością głosów

– W przypadku gdy więcej niż jedna osoba uzyskała drugą co do wielkości ilość głosów przeprowadza się ponowne glosowanie, wg ww. zasad, tylko pomiędzy tymi osobami – aż do wyłonienia jednej która przejdzie do drugiej tury głosowania

 

 1. osoba wybrana przez Wspólnotę prosi Kapelana wspólnoty o modlitwę o charyzmat i otrzymuje od Niego błogosławieństwo

 

Tryb, czyli to samo inaczej rozpisane – uszczegółowione:

 1. W poniedziałek 7.01.19r.

– informacja, że 27.01.19 r. będą wybory Odpowiedzialnego Wspólnoty, z prośbą o modlitwę w intencji ich przeprowadzenia i wyboru odpowiedzialnego Wspólnoty zgodnie z wolą Pana Jezusa

– przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów oraz osób które mogą być zgłoszone
– przesłać do Wspólnoty listę Grona Odpowiedzialnych

 1. Po spotkaniu modlitewnym 14.01.19 r.

– zgłaszanie kandydatów – Lista grona odpowiedzialnych.

– Prośba o modlitwę o wybór zgodny z Wolą Bożą.

– Wybory będą 27.01.19 r.

 1. przesłać Kapelanowi zgłoszonych kandydatów

 2. decyzja zgłoszonego kandydata, co do kandydowania (tj. o wyrażeniu lub o nie wyrażeniu zgody na kandydowanie) – zakomunikowana Kapelanowi do 18.01.19 r.

 3. Informacja Kapelana co do zatwierdzenia lub niezatwierdzenia każdego kandydata

 4. Po spotkaniu modlitewnym 21.01.19 r.

– przedstawienie kto został zgłoszony jako kandydat oraz wyraził zgodę na kandydowanie i został zatwierdzony przez Kapelana

– zaproszenie do modlitwy za kandydatów

 1. 27.01.19 r. – przeprowadzenie wyborów

– po modlitwie

– Poinformować o tym na ile Odpowiedzialny będzie wybrany i kiedy będą następne wybory – na dwa lata – wybory styczeń 2021 r.

– Poinformować o zasadach głosowania

– Modlitwa przed wyborami