1) Wierzymy, że to Pan Bóg powołał naszą Wspólnotę (por Ezech. 17,1-6) i w Swojej Miłości pozwolił nam rozeznać ją nazwę: „Krzew „inny” oraz jej logo (krzyż opleciony winoroślą) (por. 15, I-II)

2) Wierzymy, że jako Wspólnota jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego. Staramy się odczytywać Jego wolę co do Wspólnoty w duchu jej rozeznawania i staramy się jej poddawać (por J Tes 5,1922).

3) Teo woli poszukujemy zwłaszcza w Słowie Bożym (por J 15,3). Szczególnie ważne są dla nas fragmenty: z
Ewangelii według Świętego Jana (J 15, I-II) oraz z
Księgi Enchiela (Ezech J 7, 1-6),

4) W centrum naszej Wspólnoty jest Pan Jezus, Wokół Niego się gromadzimy Chcemy odpowiadać na Jego pragnieniem aby byli jedno (J 17, II), Przepełnia nas przekonanie, Że im bliżej Jezusa jest każdy z nas, tym bardziej trwamy w jedności. On Jest prawdziwym Krzewem Winnym, a my latoroślami (por. J, J5,5). W Nim jest życie (por: J 1,4).

5) Jesteśmy Wspólnotą Przymierza — trwamy z Panem w szczególnej relacji— zgodnie ze zobowiązaniami, których wypełnienia corocznie się podejmujemy. Wypełniając Przymierze (zobowiązania) trwamy we Wspólnocie i czerpiemy życie od Jezusa (por. J 15,4), 6).

6) To Jezus powołał każdego z nas do Wspólnoty; zaprosił aby wejść z Nim w Przymierze (nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem; por: J 15, 16).

7) On »wybrał nas, aby uczynić nasze Życie owocnym – abyśmy szli i owoc przynosili (por, J 15,16). Ojciec przez to dozna chwały, Że owoc obfity przyniesiemy i staniemy się uczniami Jezusa (por: J J5,8),

8) A my podjęliśmy to powołanie, weszliśmy z Nim w Przymierze i trwamy we Wspólnocie dzięki Jego lasce, Podjęcie Przymierza jest naszą odpowiedzią na miłość i wierność Boga. Pragniemy być uczniami Jezusa i pragniemy Go naśladować (por: Mt 16,24-6),

9) Kluczowym momentem podejmowania przez nas Przymierza jest publiczne i osobiste wypowiedzenie przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, zobowiązania trwania we Wspólnocie, na początku danego roku wspólnotowego, Członkiem Wspólnoty jest tylko ten, kto podjął Przymierze na dany rok,

10) Co tydzień, całą Wspólnotą, gromadzimy się wokół Pana Jezusa na Eucharystii (centrum życia Wspólnotowego), i jej modlitewnym przedłużeniu następującym po niej spotkaniu modlitewnym w kościele. To czas Wspólnotowego trwania przed Panem (por, Mt 18,20).

11) Trwając we Wspólnocie, wzajemnie prowadzimy się w wierze. Wiara łodzi się z tego. co się słyszy, tym zaś, co się słyszy jest słowo Chrystusa. (Rz 10. 1 7), Budujemy Wspólnotę poprzez systematyczny udział w grupkach dzielenia, podczas których dzielimy się Słowem Bożym i Dzaełamł Pana w naszym Życiu. Każdy członek Wspólnoty należy do grupki dzielenia (por. Rz J, 11-12),

12) Pragniemy wszystkiego uczyć się od Jezusa i przyjmować Jego naukę (por J 15.10: J 1423-4), By wzrastać w wierze, jedności i miłości podejmujemy wspólną formację, w tym bierzemy udział w rekolekcjach Wspólnoty, dwa razy w roku (tj. adwentowych i wielkopostnych) (por 2Tm 2,1-2)

13) TO Pan uczynił z nas Wspólnotę. Każdy jest we Wspólnocie potrzebny — ma swoje miejsce przewidziane przez Pana, swoją posługę, Służąc we Wspólnocie darami danymi nam przez Pana (por, JKor 4,30), naśladujemy Jezusa (pop: Mt 20,28), wzajemnie się dopełniamy (członki jednegö ciała; por 'Kor 12, 12-31, 1 Kor 12,4Il), a jednocześnie doświadczamy obdarowania (por, Mk 10,28-30; Dz 20,35). Każdy członek Wspólnoty jest zaproszony do podjęcia posługi we Wspólnocie, w duchu Miłości do Braci (J 15,9).

14) Jako Wspólnota zawierzyliśmy się Maryi, Matce naszego Pana – jako Jego uczniowie, wzięliśmy Ją do siebie (por J 19,27), Ufamy, że Ona nas wspiera w rozpoznawaniu i wypełnianiu woli Ojca; prowadzi nas do swojego Syna, uczy nas naśladować Go i być Jego świadkami w świecie; ufamy, że Ta, która jest Oblubienicą Ducha Świętego pomaga nam otwierać się na
Jego obecność, przyjmować Jego dary i nimi służyć,

15) Jako Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, pragniemy szczególnie otwierać się na charyzmaty, których chce udzielać nam Duch Święty, Rozeznaną drogą Wspólnoty, na której Pan, jak ufamy, będzie nam szczególnie błogosławił, jest modlitewne wstawianie się za innymi – modlitwa wstawiennicza (pon Mt 18,19) (charyzmat Wspólnoty).

16) Szczególną troską Wspólnoty jest ewangelizacja — świadczenie 0 tym, że Jezus żyje, Nie możemy nie mówić o Tym, Którego wierności doświadczamy (por Dz 4, 20), biada nam, gdybyśmy nie głosili Ewangelii (por, IKor 16), Trwanie we Wspólnocie ułatwia nam realizację tego pragnienia,

17) Kandydaci do Wspólnoty „Krzew Winny” są zaproszeni do dwuletniej przynależności do Grona Uczniów. Grono Uczniów to Wspólnota Uczniów Jezusa (por. Dz 2,42), w skład której wchodzą: Kandydaci do Wspólnoty „Krzew Winny” oraz posługujący im członkowie tej Wspólnoty. Ten dwuletni okres jest dla Kandydatów i dla Wspólnoty czasem rozeznawania, czy
Pan konkretną osobę powołuje do Wspólnoty Krzew Winny (por, 1Tes 5,19-22; J 15. 16)

DROGA PRZYSTĄPIENIA DO WSPÓLNOTY «KRZEW WINNY”

• aby przystąpić do Wspólnoty należy odbyć dwuletni okres przygotowania, a w jego trakcie:
• systematycznie uczestniczyć W spotkaniach 2 razy w (poniedziałek
• odbyć seminarium wiary
• brać udział we wspólnotowych rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych (2 weekendy w roku; przez 2 kolejne lata)
• po odbyciu dwuletniej formacji, jeśli Kandydat do Wspólnoty będzie podtrzymywał wołg przystąpienia do Wspólnoty, zgłasza to Odpowiedzialnemu Wspólnoty
• Osoby żyjące w stanie małżeńskim, konsultują swoje pragnienie ze współmałżonkiem
• decyzję w sprawie przyjęcia do Wspólnoty, podejmuje Odpowiedzialny Wspólnoty, po rozeznaniu w Radzie Wspólnoty