Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym!
Panem i Ożywicielem  (por Dz 2,4)